POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2020 – 2022 (E_32)

 • Vstopna stran
 • /
 • Povabila
 • /
 • POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2020 – 2022 (E_32)

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij 

 1. Naročnik povabila

Razvojno informacijski center Bela krajina, ulica na Utrdbah 18, 8340 Črnomelj, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij pri pravnem svetovanju:

 • svetovanje pri sklepanju pogodb z zunanjimi partnerji/naročniki, sestava vzorcev pogodb, kako urediti podjemno pogodbo,
 • svetovanje na področju pravic intelektualne lastnine,
 • svetovanje pri predstavitvi pravil v tveganih pravnih poslih.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 2.000,00 EUR z DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir 

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 31. 12. 2021.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor 

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na poljubnem obrazcu v pisni obliki (ponudba) po pošti na naslov naročnika ali osebno oz. elektronsko na mojca.sikonja@ric-belakrajina.si najkasneje do 30. 11. 2021  (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mojca Šikonja, tel. 031 707 810, mojca.sikonja@ric-belakrajina.si

Črnomelj, 24. 11. 2021

Razvojno informacijski center Bela krajina

Barbara P. Lavrič, direktorica

 • Deli: