Dogodki in Novice

8. Javni poziv za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja 10. javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah:

  • Stratus, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj
  • TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj
  • Stara lekarna, Kolodvorska 23a, Črnomelj

Predmet poziva je sprejem pravnih oseb v redno članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina. Vlogo lahko odda tudi fizična oseba, ki namerava ustanoviti podjetje, pri čemer priloži izjavo z rokom, do kdaj bo podjetje ustanovila. Kandidati lahko oddajo vlogo za sprejem v redno članstvo podjetniškega inkubatorja (inkubiranci) ali za člane vključene v coworking prostor.

Vključeni člani v inkubator in »coworking« prostor lahko postanejo posamezniki, skupine posameznikov, podjetniki, ki najamejo svoj prostor pod pogoji, določenimi s Pravilnikom o postopku inkubiranja (objavljenim na spletni strani: http://www.ric-belakrajina.si/sl/novice/ ), javnim pozivom, hišnim redom in veljavnim cenikom ter v skladu z merili in pogoji navedenimi v 2. in 5. točki tega poziva.

Podjetniški inkubator je subjekt podjetniškega inovativnega okolja z ugodnimi prostorskimi pogoji za začetek delovanja novega podjetja (inkubiranca), ki nudi infrastrukturo, skupne storitve ter svetovanje podjetnikom začetnikom. Ustanovljen je z namenom ustanavljanja in spodbujanja rasti podjetij.

Coworking ali sodelo je način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo »sodelavni« prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Je inovativen in učinkovit delovni pristop za zagon gospodarstva in ustvarjanje učinkovitih delovnih pogojev in boljše družbe.

Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 14. 3. 2018. Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je Kristian Asani (051 806 925; kristian.asani@ric-belakrajina.si).

DOKUMENTI: