Dogodki in Novice

Aktualni regionalni izzivi in črpanje evropskih sredstev za razvoj - delavnica

V Podjetniškem inkubatorju Bela krajina bomo gostili predavatelja Bena Sterna iz podjetja Finita d.o.o., ki bo izvedel delavnico usmerjeno v aktualne razvojne potrebe Bele krajine in možnosti črpanja evropskih sredstev za njihovo realizacijo.

Kdaj: 12. december 2018, ob 10. uri (do 14. ure)
Kje: Podjetniški inkubator Bela krajina, Ulica heroja Starihe 19, Črnomelj

*** *** *** *** ***

Kateri so vaši regionalni izzivi in potrebe, kako jih uresničujete in s čim? Evropska unija stavi v skladu s strategijo »Evropa 2020« na kreativne in inovativne projektne ideje in jih nagrajuje z nepovratnimi sredstvi za investicije, razvoj in raziskave, pilotne in demonstracijske projekte, mobilnost, usposabljanje, osveščanje javnosti ter mreženje in sodelovanje. Temu sledi tudi Slovenija skozi »Strategijo razvoja Slovenije«, »Strategijo pametne specializacije« in izvedbenim načrtom »Operativni program za izvajanje kohezijske politike 2014-2020« ter druge operativne programe. Trende in smernice razvoja posameznih sektorjev dejavnosti v Evropski uniji določajo evropske politike, prav tako tudi v Sloveniji. Tem politikam ustrezno je treba prilagoditi projekte, da bodo zadovoljevali evropski in slovenski politični okvir, nadgrajevali trenutno stanje razvoja z uporabnejšimi, boljšimi, učinkovitejšimi in cenejšimi tehnologijami, procesi in koncepti ter odgovarjali na izzive današnjega časa. Projektne ideje pa je potrebno umestiti v ustrezne vire financiranja in jih ob uspešni pridobitvi sredstev tudi izpeljati v skladu s projektnim načrtom.

Kako dostopati do teh nepovratnih sredstev in pripraviti uspešne projektne prijave na aktualne razpise in zadovoljiti regionalne izzive?

*** *** *** *** ***

Na seminarju boste spoznali:

− Temeljne politike oziroma usmeritve Evropske unije in Slovenije,

− Temeljne usmerjevalne dokumente za črpanje evropskih sredstev v Bruslju in Sloveniji,

− Vire nepovratnih sredstev za sofinanciranje vseh tipov projektov,

− Temelje projektnega vodenja evropskih projektov v vseh fazah priprave in vodenja evropskega projekta.

*** *** *** *** ***

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen projektnim in idejnim vodjem tako v zasebnih podjetjih kot v različnih javnih organizacijah, ki pripravljajo projekte in se želijo seznaniti z osnovami črpanja evropskih sredstev s poudarkom na aktualnih razpisih.

*** *** *** *** ***

PREDAVATELJ

Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega managementa evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Skozi leta predavateljskih izkušenj je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 4.000 udeležencev. Kot avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov, uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj. Beno Stern je med leti 2000 in 2015 sodeloval v več kot 30-tih večletnih evropsko sofinanciranih projektih, njegove projektne vloge pa so segale od vloge koordinatorja, internega evalvatorja, diseminatorja, analitika in drugih. Te izkušnje predstavljajo bogat vir kreativnega potenciala, namenjenega snovanju novih in inovativnih projektnih idej. Med trajno najuspešnejšimi organizacijami, ki so sledile konceptu vzpostavljanja lastne evropske projektne pisarne po predstavljenem modelu, so Občina Velenje, Poslovna skupina SAVA, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Poslovna skupina CIMOS, Razvojni center Kozjansko, Občina Kidričevo, Uradni list RS in druge, ki so prepoznale prednost organiziranega koriščenja evropskih sredstev za razvoj.

*** *** *** *** ***

Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA. Število mest je OMEJENO, zato je potrebna obvezna prijava na e-mail kristian.asani@ric-belakrajina.si

Kontakt za dodatne informacije: Kristian Asani, kristian.asani@ric-belakrajina.si

*** *** *** *** ***

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.