Dogodki in Novice

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 (E_24)

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 (E_24)

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

Naročnik povabila

Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri izdelavi stabilne in učinkovite formulacije produkta, kar obsega naslednja področja:

 • svetovanje pri izbiri ustreznih sestavin
 • svetovanje pri določanju koncentracij v formulaciji
 • svetovanje pri pripravi mikrobiološkega testa kakovosti
 • svetovanje pri izzivnem preskusu učinkovitosti konzervansa
 • kako ugotoviti fizikalno stabilnost kozmetičnega izdelka
 • svetovanje pri pripravi poročila o varnosti produkta

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.09.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oz. elektronsko na kristian.asani@ric-belakrajina.si ali mojca.sikonja@ric-belakrajina.si najkasneje do 20. 09. 2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mojca Šikonja, tel. 031 707 810, mojca.sikonja@ric-belakrajina.si


Črnomelj, 16. 09. 2019

Razvojno informacijski center Bela krajina

Peter Črnič, direktor