Dogodki in Novice

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2020 – 2022 (E_1)

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2020 – 2022 (E_1)

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

1. Naročnik povabila

Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

2. Predmet povabila

Izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri razvoju novega produkta (štiriosni manipulator za paletizacijo paketov tip EPAL-5000):

  • načrtovanje, razvoj, vzdrževanje in dopolnjevanje programske rešitve za manipulator
  • izdelava programske kode
  • aplikacija programske opreme na stroj
  • testiranje programske rešitve in popravki programske opreme
  • izdelava končnega programa
  • izdelava dokumentacije

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

• kontakt ponudnika

• predmet ponudbe

• vrednost ponudbe brez DDV

• rok izvedbe storitev

• veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 4.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

4. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 31. 3. 2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

5. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

6. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na alenka.tomasic@ricbelakrajina.si, najkasneje do 6. 3. 2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Alenka Tomašič, alenka.tomasic@ric-belakrajina.si, 040 728 724.

Črnomelj, 3. 3. 2020

Razvojno informacijski center Bela krajina

Barbara Papež Lavrič, direktorica