SPOT Svetovanje – vloga podjetniških inkubatorjev v luči sodelovanja podpornega okolja JV regije za celovito zagotavljanje informiranosti, svetovanja, znanja in kompetenc na podjetniški poti 

Zagonska, mikro, mala in srednja podjetja predstavljajo ključne gonilnike podjetniške miselnosti in gospodarskega razvoja v slovenski JV regiji. Zagotavljanje celovitega podpornega okolja ima pomemben vpliv predvsem na učinkovit razvoj poslovnih idej ter njihovo rast.  

Načrtovano in vodeno povezovanje inkubatorjev in Spot točk prinaša številne prednosti – v prvi vrsti predvsem z vidika možnosti za celostno obravnavo potencialnih podjetnikov ter zagotavljanje zadostnega in ustreznega vira informacij ter različnih znanj in spretnosti kot tudi z vidika svetovanja, mentoriranja, vodenja in vrednotenja, kar je še posebno pomembno za podjetnike, ki so na začetku svoje podjetniške poti.

Povezovanje podpornega okolja je pomembno tudi z vidika strokovnega dela Spot svetovalcev in podjetniških mentorjev – s povezovanjem se njihovo delo dopolnjuje in ne podvaja. Če obstaja možnost, da Spot točka ter podjetniški inkubator delujeta še na isti lokaciji, pa to za potencialna, inkubirana ter že obstoječa podjetja pomeni celovito in prijazno uporabniško izkušnjo.

V JV regiji je trenutno v konzorcij Spot Svetovanje povezanih 5 institucij, katerih zaposleni izvajajo storitve podjetniškega svetovanja in mentoriranja: Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o. ter OOZ Novo mesto, kjer se izvaja Spot svetovanje, RIC Bela krajina, kjer v prostorih Podjetniškega inkubatorja Bela krajina izvajajo Spot svetovanje in podjetniško mentoriranje ter Podjetniški inkubator Kočevje kjer izvajajo podjetniško mentoriranje. Sicer trenutno uradno del konzorcija ni Podjetniški inkubator Podbreznik, čeprav tam prav tako izvajajo podjetniško mentoriranje ter vse ostale aktivnosti, ki nudijo podporo predvsem potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom.

Aktivnosti Spot svetovanja v JV Sloveniji koordinira vodilni partner konzorcija RC Novo mesto, svetovalke in podjetniška mentorja pa poleg svetovanj in mentoriranj pomagajo in usmerjajo tudi pri pripravi prototipov, organizirajo usposabljanja in dogodke ter pripravljajo strokovne prispevke, s katerimi informirajo javnost o aktualnih temah in skrbijo za promocijo njihovega delovanja. Prav tako se vsi, ki izvajajo aktivnosti Spot svetovanja redno udeležujejo srečanj pod okriljem Sprita, na katerih je poudarek predvsem na spoznavanju aktualnih tem in novosti, ki jih potrebujejo pri svojem delu ter izmenjavi izkušenj med svetovalci in mentorji iz celotne Slovenije.

Kljub povezovanju Spot svetovanja in podjetniškega mentoriranja  pa je pomembno, da se ohranja in poudarja bistvene razlike. Medtem ko Spot točke predstavljajo predvsem mesto, kamor podjetniki pridejo po informacije in svetovanje,  pa je osnovna naloga podjetniških inkubatorjev ta, da gradijo skupnost, ki potencialnim in mladim podjetnikom poleg infrastrukture nudi prostor za izmenjavo izkušenj in učenje od drugih podjetnikov ter zagotavlja kreativno okolje kjer s pomočjo mentorjev, izobraževanj in drugih strokovnjakov preizkušajo in razvijajo svojo poslovno idejo oziroma razvijajo svoje podjetje in širijo podjetniško ekipo.

Ključne naloge podjetniških inkubatorjev so:

 • ZAGOTAVLJANJE PROSTORA

Ena izmed ključnih nalog podjetniškega inkubatorja je zagotoviti prostor, opremo in storitve na mlada podjetja v zgodnji fazi njihovega razvoja oziroma že pred nastankom podjetij v fazi razvoja podjetniških idej.  Inkubatorji v JV regiji nudimo tako co-working prostor kot tudi ugoden in subvencioniran najem pisarn. Uporaba prostorov v inkubatorjih ne pomeni zgolj ugodnega najema -temveč pomeni dnevno druženje in srečevanje z ljudmi, ki se spopadajo s podobnimi izzivi. Izmenjava izkušenj in nasvetov je v začetni fazi razvoja podjetja še posebno pomembna.

 • PREDINKUBACIJA IN INKUBACIJA POTENCIALNIH PODJETIJ IN ZAGONSKIH PODJETIJ

Z vključitvijo v predinkubacijo in inkubacijo potencialna in zagonska podjetja ne pridobijo le možnosti za uporabo infrastrukture, temveč se vključijo v sistematičen in načrtovan proces mentoriranja in različnih usposabljanj ter mreženja.

 • MENTORIRANJE

Mentoriranje zajema različna področja glede na potrebe predinkubirancev in inkubirancev. Ključna področja, ki jih podjetniki in mentorji preverjamo pri razvoju poslovne ideje, so (področja so sestavni strukturiranega Dnevnika podjetniškega mentoriranja, ki ga je kot pripomoček za izvajanje ter spremljanje mentoriranja pripravil Spirit):

 • ekipa,
 • izdelek oziroma storitev,
 • trg in tržni segmenti,
 • stranke in zgodnji uporabniki,
 • marketing in distribucija,
 • vzpostavitev prodaje,
 • marketinški načrt in prihodkovni model,
 • ključni viri kot so kapital, zaposleni, partnerstva,
 • KPI-ji in prioritete.

Glede na ugotovitve pri preverbi mentorji in mentoriranci določimo potek mentoriranja ter se pogovorimo tudi o morebitnih novih znanjih, ki jih mentoriranec potrebuje za realizacijo svoje ideje. V procesu mentorji delimo svoje znanje, izkušnje, spremljamo mentorirance ter pomagajo pri razvoju podjetniških idej.

Skupaj s Spot svetovalci nudimo tudi podporo pri ustanavljanju podjetij ter pridobivanju finančnih sredstev.

 • IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Vsi trije inkubatorji v JV regiji smo v letih delovanja skupaj s predavatelji razvili lastne programe za razvoj podjetniške ideje:

 • natečaj Zlata šapa, ki ga izvaja Podjetniški inkubator Kočevje,
 • program GO4 Ideja, ki ga izvaja podjetniški inkubator Bela krajina,
 • Bussines gladiator, ki ga izvaja Podjetniški inkubator Podbreznik.  

Programi se praviloma izvajajo enkrat letno in so pogosto uvod v mentoriranja in sistematično delo z mentoriranci. Programa Zlata šapa in Bussines gladiator se zaključita s kratko predstavitvijo poslovnih idej pred komisijo, ki izbere zmagovalce z najboljšo idejo in predstavitvijo.

Poleg lastnih programov se inkubatorji odločamo še za organizacijo različnih izobraževalnih dogodkov, ki se določijo predvsem glede na potrebe okolja ali kot odziv na novosti in spremembe, ki se dotikajo dela tako predinkubiranh in inkubiranih podjetij kot tudi drugih podjetnikov in zainteresirane javnosti v posameznih okoljih. Teme so pogosto povezane s podjetniškimi veščinami, trženjem, financiranjem, intelektualno lastnino in drugimi ključnimi področji, potrebnimio za uspešno poslovanje.

 • MREŽENJA INKUBIRANCEV IN MREŽENJSKI DOGODKI

Za posameznike in podjetja, ki so del inkubatorskih skupnosti, je posebnega pomena tudi ustvarjanje priložnosti za mreženje med podjetniki, investitorji, podpornimi institucijami in drugimi deležniki. Skozi organizacijo krajših promocijskih dogodkov, delavnic in predstavitvami dobrih praks inkubatorji spodbujamo izmenjavo idej, izkušenj, povezovanje ter nastajanje novih poslovnih priložnosti.

POMEN PRISOTNOSTI V LOKALNEM OKOLJU TER POVEZOVANJE JE KLJUČ DO USPEHA

Prisotnost inkubatorja v lokalnem okolju je ključna za širjenje in zavedanje podjetniške kulture, saj lahko le z dobrim poznavanjem okolja naslavljamo njegove potrebe in gradimo zaupanje, hkrati pa je to tudi popotnica in most do zaupanja ljudi. Bela krajina, Kočevsko in Dolenjska v svojih okoljih potrebujejo podjetniške inkubatorje, ki vsak po svoje odgovarjajo na specifičnost in potrebe.

Enako je s Spot točkami – so namreč ključni vir informacij in podpore za podjetnike in potencialne podjetnike v lokalnih okoljih. Njihova vloga je, da zagotavljajo informacije o razpoložljivih virih financiranja, svetujejo glede pravnih in administrativnih vprašanj ter usmerjajo v različne vrste podpore – pri podjetnikih na začetku svoje podjetniške poti seveda tudi k podjetniškim mentorjem. Prav tako Spot točke z deljenjem aktualnih informaciji, dseznanjajo tudi podjetniške mentorje.  

Tako kot je pomembno delovanje v svojem mikro okolju, pa je pomembno tudi povezovanje med inkubatorji v regiji ter možnosti za izkoriščanje sinergij in izboljšanje učinkovitosti. Tisto, kar člani inkubatorjev najpogosteje izražajo, je mreženje in povezovanje v obliki neformalnih dogodkov ter predstavitvijo dobrih praks. Seveda pa je možnosti še kar nekaj – od izmenjave mentorjev, ki bi kot strokovnjaki z različnimi kompetencami lahko ponudili različne perspektive in znanja, do oblikovanja skupnih izobraževalnih programov, ki lahko pokrijejo širok spekter tematik ter možnosti za različna znanja.

Celovita podpora podjetnikom in potencialnim podjetnikom v slovenski JV regiji je ključnega pomena za spodbujanje podjetniškega duha, inovacij ter gospodarske rasti. Podjetniški inkubatorji in Spot točke imajo vsak svojo vlogo, vendar je sodelovanje med njimi ključnega pomena za zagotavljanje celovite podpore. S skupnim delovanjem, izmenjavo informacij in povezovanjem bodo podjetniki lahko lažje dostopali do potrebnih znanj, virov financiranja in mentorstva ter tako uspešno uresničili svoje podjetniške vizije.

Ana Granda Jakše. podjetniška mentorica