POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2020 – 2022 (E_26)

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij
Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila
  Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:
 2. Predmet povabila
  Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri spletnem oglaševanju in spletni prodaji:
  • analiza trenutnega stanja in vzpostavitev analitike
  • SEO analiza in nastavitve
  • izvedba oglaševalske kampanje
  • optimizacija in vodenje kampanje
 3. Izhodišča za pripravo ponudbe
  Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
  • kontakt ponudnika
  • predmet ponudbe
  • vrednost ponudbe brez DDV
  • rok izvedbe storitev
  • veljavnost ponudbe

  Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 5.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.
 4. Časovni in finančni okvir
  Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30. 9. 2021
  Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.
 5. Plačilni pogoji
  Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).
 6. Merila za izbor
  Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno cenoin je vpisan v evidenso strokovnjakov pri Spirit Slovenija. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.
 7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe
  Ponudbe se predložijo na poljubnem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oz. elektronsko na alenka.tomasic@ric-belakrajina.si najkasneje do 14. 5. 2021 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije je Alenka Tomašič.

  Črnomelj, 10. 5. 2021